REGULAMIN NAJMU POJAZDU KEMPINGOWEGO

§1. Postanowienia ogólne:

§1.1. Definicje:

Regulamin lub Regulamin najmu – niniejszy dokument,

Najemca – osoba dokonująca rezerwacji lub osoba, która zawarła umowę najmu Pojazdu

kempingowego,

Wynajmujący – P.U.HEBAN Przemysław Soboń, Hermanów 26 k, 95-200 Pabianice

NIP: 731-172-75-35

Przedmiot Najmu lub Pojazd – samochód kempingowy należący do Wynajmującego,

Najem – oddanie przez Wynajmującego Przedmiotu najmu do czasowego używania przez

Najemcę w zamian za umówione wynagrodzenie,

Umowa lub Umowa najmu– dokument potwierdzający najem podpisany przez obie strony:

Najemcę oraz Wynajmującego,

Opłata rezerwacyjna – zaliczka,

Kwoty występujące w Regulaminie są kwotami brutto.

§1.2. Ogólne warunki najmu Pojazdu kempingowego oferowanego przez

Wynajmującego:

Wynajmujący informuje Najemcę o fakcie, iż przedmiotem umowy jest najem

Pojazdu, a nie umowa o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 29.08.1997r o usługach turystycznych. Oznacza to, że Najemca zobowiązuje się do

samodzielnej organizacji i planowania podróży oraz ma świadomość faktu, iż bierze na

siebie pełną odpowiedzialność za siebie, współpasażerów oraz za Przedmiot Najmu oraz

jest przygotowany na ewentualne sytuacje nieprzewidziane, np. choroba, wypadek, awaria

Pojazdu, itp., ponieważ pomoc Wynajmującego może być ograniczona z powodu np. godzin

nocnych bądź braku zasięgu w miejscu pobytu Najemcy. Wynajmujący zapewnia wymagane

prawem umowy ubezpieczenia Przedmiotu najmu, dodatkowe ubezpieczenie (poza

wymienionymi w § 2) Najemca zawiera we własnym imieniu i na własny rachunek.

§1.3. Przedmiot najmu Przedmiotem najmu jest wybrany samochód kempingowy

którego tytuł prawny posiada P.U.HEBAN Przemysław Soboń: najmowany, leasingowany wraz z

wybranym standardem wyposażenia określonym w protokole zdawczo-odbiorczym. W

protokole zdawczo-odbiorczym strony określą stan faktyczny Przedmiotu najmu. Protokół

zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu Przedmiotu najmu w chwili jego

zwrotu, do stanu Przedmiotu najmu w chwili jego wydania.

§2.Oświadczenie wynajmującego

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem Przedmiotu najmu, najemcą lub leasingobiorcą

Przedmiotu najmu. Przedmiot najmu posiada: aktualną polisę OC, AC, Assistance

stanowiące integralną całość z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Przedmiot najmu jest

w dobrym stanie technicznym, posiada aktualne badania techniczne.

Strona 1

§3. Najemca

§3.1. Dane Najemcy

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza

ksero dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich

musi być prawo jazdy), które są niezbędne do podpisania Umowy najmu. Najemca musi być obywatelem Unii Europejskiej.

§3.2. Koszty eksploatacji

W czasie trwania Najmu wszelkie koszty eksploatacyjne, m.in. paliwo, przejazd płatnymi drogami, oraz płyny eksploatacyjne, pokrywa Najemca.

§3.3. Trasa podróży

Najemca zobowiązuje się poinformować Wynajmującego o przybliżonej trasie podróży.

Ewentualną podróż Przedmiotem Najmu poza terytorium RP oraz kraje Unii Europejskiej należy wcześniej uzgodnić z Wynajmującym. W przypadku braku zgody Wynajmującego, Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w Pojeździe, spowodowane złamaniem niniejszych ustaleń oraz traci prawo do zwrotu kaucji. Zabronione jest również poruszanie się Pojazdem po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami; w przypadku złamania zakazu Najemca zapłaci na rzecz Wynajmującego karę umowna zgodnie z §8.16.

Sugerowany limit przebiegu dziennego wynosi 400 km.

§3.4. Bezpieczeństwo

§3.4.1. Przedmiot najmu powinien być zamykany na czas nieobecności.

§3.4.2. Najemca zobowiązuje się do regularnej kontroli Przedmiotu najmu i

upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki niezbędne do bezpiecznej jazdy. Usterki spowodowane użytkowaniem Przedmiot najmu należy niezwłocznie usunąć.

§3.4.3. Najemca zobowiązuje się do posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego

oraz innych dokumentów Przedmiotu najmu oraz kompletu kluczyków wraz z pilotem, przez cały czas trwania Umowy. Najemca zobowiązuje się dopilnować, by dokumenty oraz kluczyki nie zostały skradzione, zgubione bądź zniszczone.

§3.4.4. Pozostawienie wyżej wymienionych dokumentów lub kluczyków w Pojeździe

jest surowo zabronione, pełną odpowiedzialność za szkodę z tego wynikającą ponosi

Najemca.

§3.4.5. Najemca zobowiązuje się do nieprzekraczania prędkości 115 km/h (zaleca się

prędkość do 100 km/h) przekraczanie prędkości 115 km/h podlega karze 2000 zł, notoryczne przekraczanie 115 km/h może spowodować utratę kaucji w całości. Najemca zobowiązuje się również do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, zwłaszcza w tunelach, mostach, itp., ze względu na wysokość Przedmiotu najmu, która wynosi 320 cm.

Strona 2

§4. Rezerwacja i zapłata za wynajem Przedmiotu najmu

§4.1. Wstępna rezerwacja

§4.1.1. Najemca może dokonać wstępnej rezerwacji poprzez:

a) kontakt telefoniczny,

b) kontakt e-mailowy,

c) bezpośrednią wizytę w siedzibie Wynajmującego

d) spotkanie z przedstawicielem Wynajmującego,

§4.1.2.Najemca otrzymuje potwierdzenie wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną

bądź w formie papierowej (w przypadku bezpośredniej wizyty w siedzibie Wynajmującego)

§4.2. Rezerwacja

§4.2.1. Właściwa rezerwacja zostanie dokonana po otrzymaniu opłaty rezerwacyjnej

– zaliczki stanowiącej 30% kwoty Najmu (kwota nie może być jednak mniejsza niż 1000 zł).

Płatności można dokonać gotówką bądź przelewem na wskazane przez Wynajmującego konto bankowe.

§4.2.2. Wpłata zaliczki jest rozumiana jako zawarcie Umowy najmu oraz

zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§4.2.3. Najpóźniej na dwa tygodnie przed odbiorem Przedmiotu najmu Najemca wypełnia i przesyła niezbędne dokumenty wskazane w Regulaminie i opłaca 100% wynagrodzenia za najem.

§4.2.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Najemcę, co pod rygorem

nieważności wymaga formy pisemnej, Wynajmujący obciąża najemcę kosztami:

a) powyżej 45 dni kalendarzowych przed ustaloną datą odbioru Przedmiotu najmu:

100% opłaty rezerwacyjnej,

b) 45-30 dni kalendarzowych przed ustaloną datą odbioru Przedmiotu najmu: 50%

całkowitej opłaty za najem,

c) mniej niż 30 dni kalendarzowych przed ustaloną datą odbioru Przedmiotu najmu:

100% całkowitej opłaty za najem.

§4.2.5. W przypadku braku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy najmu przez

Najemcę i jednoczesnym braku zapłaty pełnego wynagrodzenia przez Najemcę strony zgodnie przyjmują, że Najemca zrezygnował z wynajmu Przedmiotu najmu i

Wynajmującemu przysługuje wynagrodzenie z tytułu gotowości Przedmiotu najmu w

wysokości 100% całkowitej opłaty za najem określonej w Umowie najmu. Wpłacona zaliczka zostaje zaliczona jako częściowe uregulowanie wynagrodzenia z tytułu gotowości Przedmiotu najmu należne Wynajmującemu. Pozostałą kwotę Najemca zobowiązuje się wpłacić w przeciągu 7 dni od wyznaczonego dnia odbioru Przedmiotu najmu.

Strona 3

§5. Koszty Najmu

§5.1. Koszt najmu Przedmiotu najmu ustalany jest na podstawie aktualnego cennika

Wynajmującego, który jest umieszczony na stronie internetowej oraz oferty udostępnionej Najemcy.

§5.2. W skład kosztu wchodzi w szczególności:

a) wynagrodzenie za Najem liczone według liczby dni, których ilość została określona w Umowie Najmu,

b) kaucja, która jest zwracana w ciągu siedmiu dni od dnia zwrotu Przedmiotu najmu,

jeżeli Przedmiot Najmu był prawidłowo użytkowany oraz nie zostały naruszone

punkty znajdujące się w niniejszym Regulaminie,

c) opłaty dodatkowe określone w Regulaminie, właściwe dla okresu najmu Najemcy.

§6. Kaucja

§6.1. Najemca zobowiązuje się wpłacić kaucję zwrotną, na zabezpieczenie roszczeń

i należności przysługujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również opłat dodatkowych i kar umownych należnych od Najemcy, w wysokości 5000,00 zł najpóźniej bezpośrednio przed odbiorem Przedmiotu najmu. Kaucja przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych kosztów napraw bądź ubytków w wyposażeniu Przedmiotu najmu, jak również wszelkich innych roszczeń wobec Najemcy wynikających z Umowy najmu i Regulaminu.

§6.2. W przypadku braku dodatkowych kosztów, wynikających z Umowy najmu oraz

Regulaminu, w szczególności opłat dodatkowych określonych w §6.5 Regulaminu oraz kar umownych określonych w §8.16 Regulaminu, całkowita kwota kaucji zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty oddania Przedmiotu najmu oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Kaucja zostanie zwrócona na wskazane przez Najemcę konto bankowe lub gotówką.

§6.3. Jeżeli w ciągu tych 7 dni od zdania Przedmiotu najmu zostaną wykryte usterki

spowodowane przez Najemcę, a nie uwzględnione w protokole zdawczo-odbiorczym z powodu niedopatrzenia bądź zatajenia, Wynajmujący po udokumentowaniu usterek i przekazaniu dokumentacji Najemcy ma prawo do pomniejszenia wypłaconej kaucji o koszt naprawy ustalonych usterek.

§6.4. Utrata całości kaucji bądź jej części wynika z nieprzestrzegania przez Najemcę

warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie, szczególnie w przypadkach:

a) kradzieży lub szkody całkowitej Przedmiotu najmu – utrata całości kaucji,

b) spowodowanie kolizji drogowej z winy Najemcy – utrata całości kaucji,

c) niekontrolowanie poziomu oleju silnikowego, co może skutkować uszkodzeniem

silnika – utrata całości kaucji,

d) uszkodzenie Przedmiotu najmu i naprawa z ubezpieczenia AC Przedmiotu najmu –

utrata całości kaucji,

e) uszkodzenie Przedmiotu najmu – wpłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę

rzeczywistych kosztów naprawy uszkodzenia.

Strona 4

§6.5 Opłaty dodatkowe:

a) opłata za tankowanie Pojazdu – 50,00 zł za usługę + koszt rzeczywiście

zatankowanego paliwa,

b) opłata serwisowa (najem do 14 dni), obejmująca: przygotowanie auto do najmu :

mycie auta na zewnątrz i w środku, sprawdzenie stanu technicznego, uzupełnienie

płynów eksploatacyjnych, jedną butlę z gazem 8 kg, jedną butelkę płynu do toalety

chemicznej, cztery rolki papieru do toalety chemicznej, przeszkolenie z zakresu

obsługi Przedmiotu najmu, napełnienie zbiornika z wodą, opróżnienie zbiornika na

wodę szarą, przegląd Przedmiotu najmu – 300,00 zł,

c) opłata serwisowa (najem powyżej 14 dni) – 0,00 zł,

d) pakiet sprzątania: opłata obejmująca podstawowe sprzątanie wewnątrz Przedmiotu

najmu, mycie wyposażenia, opróżnianie zbiorników wody brudnej i toalety

chemicznej, mycie z zewnątrz (pakiet nie obejmuje prania tapicerki, dezynfekcji

lodówki, udrażniania instalacji oraz innych specjalistycznych zabiegów

czyszczących) – 400,00 zł

e) dodatkowa butla z gazem – 70,00 zł,

f) komplet pościeli dla 1 osoby – 40,00 zł na cały okres najmu

g) dodatkowy papier toaletowy do toalety chemicznej – 20,00 zł / 4 rolki,

h) dodatkowy kartusz CV 470 Plus (450g) – 40,00zł / szt.

i) dowóz kampera do Klienta – 2 zł za km + 50,00 zł za godzinę podróży liczone w obie strony.

§7. Ograniczenia w użytkowaniu

§7.1. W Przedmiocie Najmu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz

spożywania używek bądź narkotyków.

§7.2. W Przedmiocie Najmu obowiązuje zakaz przetrzymywania bądź przewożenia

zwierząt bez zgody Wynajmującego.

§7.3. Przedmiot Najmu nie może być wykorzystywany do podróży po bezdrożach,

bądź terenach górskich lub leśnych, do jazdy po których Przedmiot najmu nie jest

technicznie przystosowany.

§7.4. Przedmiot Najmu może być wykorzystywany jedynie do celów

rekreacyjno-turystycznych.

§7.5. Zabrania się wykorzystywania Przedmiotu najmu do transportu rzeczy,

materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych bądź nielegalnych, bądź brania udziału w

imprezach samochodowych.

§7.6. Przedmiot Najmu nie może być udostępniany osobom trzecim, za wyjątkiem

ustalonego drugiego kierowcy. W przypadku przekazania Przedmiotu najmu osobie trzeciej,

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Przedmiot Najmu.

§7.7. W Przedmiocie Najmu może podróżować maksymalnie ilość osób określona w

dowodzie rejestracyjnym.

Strona 5

§8. Odpowiedzialność Najemcy

§8.1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które powstały z jego winy,

w sytuacji gdy ubezpieczyciel odstąpi od wypłaty odszkodowania lub wypłacone

odszkodowanie nie pokryje całości szkody. Odpowiedzialność Najemcy (za wyjątkiem obowiązku zapłaty kar umownych) jest ograniczona o kwoty wypłaconej przez Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem postanowień poniższych,

§8.2. W przypadku, gdy usterka, awaria, kolizja bądź wypadek drogowy, w którym

udział brał Przedmiot Najmu nastąpiły z winy Najemcy, Najemca pokrywa wszelkie koszty, które są związane z usunięciem skutków zaistniałej sytuacji. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem Przedmiotu najmu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy.

§8.3. Jeżeli Najemca nie będzie mógł kontynuować podróży wskutek kolizji bądź

innych uszkodzeń, które nastąpiły z winy Najemcy, Najemcy nie przysługuje zwrot

wynagrodzenia za najem za okres do upływu okresu umowy.

§8.4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Przedmiot Najmu, zwłaszcza w

przypadku kradzieży bądź zagubienia kluczy, pilota lub dokumentów Przedmiotu najmu.

§8.5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które nastąpiły wskutek

naruszenia przepisów drogowych lub też powstały w wyniku lekkomyślności, niedbalstwa

bądź dewastacji. Najemca odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie działania oraz za działania lub zaniechania osób przy pomocy których wykonuje umowę najmu (w tym osoby korzystające z Przedmiotu najmu). Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za

szkody wyrządzone wskutek kierowania Przedmiotem najmu pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

§8.6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Przedmiotu

najmu powstałe w czasie trwania Umowy, nawet jeżeli nie powstały bezpośrednio z winy Najemcy. Przykładowymi uszkodzeniami mogą być: uszkodzenie opony, pęknięcie szyby powstałe od uderzenia czy uszkodzenia zawieszenia.

§8.7. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub awarie Przedmiotu

najmu, które powstały w wyniku zaniedbań Wynajmującego. Przykładowymi zaniedbaniami mogą być: nie dokonanie terminowej wymiany oleju czy zbyt duże zużycie opon.

§8.8. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Przedmiotu najmu, które

wynika z jego normalnej eksploatacji. Przykładowymi sytuacjami mogą być: zużycie klocków hamulcowych czy zużycie opon.

Strona 6

§8.9. Najemca zobowiązuje się do systematycznej kontroli płynów eksploatacyjnych w Przedmiocie Najmu, w szczególności kontroli poziomu oleju silnikowego oraz płynu chłodniczego.

§8.10. Najemca zobowiązuje się do dysponowania środkami finansowymi,

pozwalającymi na usunięcie wszelkich awarii, które powstały w czasie użytkowania

Przedmiotu najmu, w szczególności awarii, w wyniku których dalsze kontynuowanie podróży jest niebezpieczne bądź niemożliwe.

§8.11. W przypadku napraw wynikających z normalnej eksploatacji Wynajmujący

zobowiązuje się zwrócić Najemcy koszty naprawy tylko za okazaniem faktury bądź rachunku wystawionego na Wynajmującego, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Wynajmującego o konieczności dokonania naprawy. W przypadku braku dokumentów rozliczeniowych, koszty napraw pokrywa Najemca.

§8.12. Jeżeli awarii bądź uszkodzenia Przedmiotu najmu spowodowanej normalną

eksploatacją nie da się usunąć w krótkim czasie, wobec czego dalsze kontynuowanie jazdy nie będzie możliwe, Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Najemcy niewykorzystaną część opłaty za wynajęcie Przedmiotu najmu za pełne doby pozostałe do końca trwania umowy.

Najemca zobowiązuje się pokryć koszty powrotu na własny koszt. Z tego tytułu Najemcy nie przysługuje prawo otrzymania odszkodowania.

§8.13. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za rzeczy, które Najemca

pozostawia w Przedmiocie Najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Najemcy pozostawione w Przedmiocie Najmu, a utracone np. w przypadku kradzieży Przedmiotu najmu bądź włamania.

§8.14. W sytuacji, gdy zniszczenie Pojazdu w stopniu uniemożliwiającym jego dalszą

eksploatację (gdyby ewentualne koszty naprawy były ekonomicznie nieopłacalne tj.

przekraczałyby 60% wartości Pojazdu z dnia zdarzenia, w którym nastąpiło zniszczenie) lub utrata władztwa nad Pojazdem (m.in. w wypadku kradzieży, przywłaszczenia) nastąpi z przyczyn leżących po stronie Najemcy,(Najemca spowodował szkodę pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających , lub dopuści się rażących zaniedbań co może spowodować odmowę wypłaty ubezpieczenia przez ubezpieczyciela) wówczas Najemca zobowiązany będzie do zwrotu Wynajmującemu kwoty odpowiadającej wartości rynkowej Pojazdu z pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące taki skutek (na podstawie systemu Eurotax lub podobnego, wybranego przez Wynajmującego). W przypadku, gdy zdarzenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą objęte ochroną ubezpieczeniową, wówczas

wypłacone z tego tytułu odszkodowanie (dotyczy etapu przed sądowego) zostanie zaliczone na poczet kwoty należnej Wynajmującemu od Najemcy, a Najemca dopłaci Wynajmującemu różnicę.

Strona 7

. &815. Opłaty i kary umowne

a) zwrot brudnego na zewnątrz Przedmiotu najmu – 150 zł,

b) zwrot brudnego wewnątrz Przedmiotu najmu – 300 zł,

c) nie opróżnienie toalety chemicznej – 150 zł,

d) czyszczenie tapicerki – 250 zł za sztukę,

e) zniszczenie tapicerki na łóżkach lub fotelach – 600 zł za sztukę,

f) usuwanie usterki lub naprawa uszkodzenia Przedmiotu najmu powstałej z winy

Najemcy lub transportu Przedmiotu najmu do firmy zewnętrznej, która będzie

dokonywała usunięcia usterki lub naprawy uszkodzenia – 100 zł za każdą rozpoczętą

godzinę,

g) kradzież, zgubienie bądź zniszczenie kluczyków, pilota bądź dokumentów

Przedmiotu najmu – 1000 zł,

h) opóźnienie przy zwrocie Przedmiotu najmu – 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę,

i) każdy dzień przestoju Przedmiotu najmu z winy Najemcy, spowodowany

uszkodzeniami powodującymi nie wydanie Przedmiotu najmu następnym Najemcom

– 400zł,

j) złamanie zakazu palenia w Przedmiocie Najmu – 5000 zł,

k) złamanie zakazu przewozu zwierząt w Przedmiocie najmu – 2000 zł,

l) kierowanie Przedmiotem najmu przez osobę inną niż Najemca lub ustalonego w

Umowie najmu drugiego kierowcy – 5000 zł,

m) złamanie zakazu poruszania się Przedmiotem najmu po terenach objętych

działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami – 5000 zł.

n) Przekraczanie prędkości 115 km/h 2000-5000 zł

§8.17. Jeżeli kary umowne przewidziane w §8.16. Regulaminu nie pokryją faktycznie

poniesionej szkody, wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia od najemcy

odszkodowania na zasadach ogólnych.

§8.18. Kary umowne mogą być naliczane na różnych podstawach, a naliczenie kary

na jednej z nich nie wyklucza możliwości naliczenia kar na pozostałych podstawach.

Strona 8

§9. Obowiązki najemcy w sytuacji uszkodzenia, kolizji lub wypadku drogowego z udziałem Przedmiotu najmu, także wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z ruchem drogowym

§9.1. W przypadku uszkodzenia Przedmiotu najmu, Najemca zobowiązuje się do

poinformowania Wynajmującego w trybie pilnym o zaistniałej sytuacji oraz do postępowania

zgodnie z warunkami przewidzianymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz

wytycznymi Wynajmującego.

§9.2. W przypadku uszkodzenia Przedmiotu najmu, Najemca zobowiązuje się do

niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu oraz uzyskania notatki służbowej

sporządzonej przez funkcjonariusza Policji na miejscu zdarzenia.

§9.3. W przypadku uszkodzenia Przedmiotu najmu, Najemca zobowiązuje się

zabezpieczyć Przedmiot najmu w sposób, który uniemożliwia powiększenie rozmiaru szkody.

§9.4. Najemca nie może dokonywać napraw ani modyfikacji Przedmiotu najmu bez

wyraźnej zgody Wynajmującego, uzyskanej przed podjęciem naprawy bądź modyfikacji.

§9.5. W przypadku, gdy uszkodzenie Przedmiotu najmu nie wpływa na

bezpieczeństwo jazdy oraz nie skutkuje dalszym pogorszeniem stanu technicznego

Przedmiotu najmu, Najemca za wyraźną zgodą Wynajmującego może kontynuować podróż.

§9.6. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do żądania od najemcy

natychmiastowego zwrotu Przedmiotu najmu w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia Przedmiotu najmu lub wyrządzenia komukolwiek szkody w związku z użytkowaniem Przedmiotu najmu lub Regulaminu. W takim przypadku Najemca zwróci Wynajmującemu Przedmiot najmu najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu wezwania go przez Wynajmującego. Przy czym w takim przypadku strony dopuszczają możliwość wezwania Najemcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku niewywiązania się przez Najemcę z obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość potrójnej stawki dobowej wynagrodzenia za najem zgodnie z zawartą umową za każde rozpoczęty 24 godzinny okres opóźnienia.

§9.7. W przypadku zwrotu Przedmiotu najmu w trybie wskazanym w §9.6 Najemcy

nie przysługują w stosunku do Wynajmującego jakiekolwiek roszczenia, w szczególności

jakiekolwiek roszczenia o zwrot lub obniżenie opłaty za najem.

Strona 9

§10. Wydanie oraz zdanie Przedmiotu najmu

§10.1. Najemca zobowiązuje się do odbycia instruktażu, który związany jest z

eksploatacją Przedmiotu najmu przed jego odbiorem oraz potwierdzenia odbycia instruktażu w formie pisemnej, udokumentowanej podpisami Najemcy oraz Wynajmującego.

§10.2. W sytuacji, gdy z winy Najemcy nie doszło do odbycia się instruktażu,

Wynajmujący ma prawo odmowy wydania Przedmiotu najmu. Koszty ewentualnego

opóźnienia związanego z wydaniem Przedmiotu najmu ponosi Najemca.

§10.3. Najemca zobowiązuje się zwrócić Przedmiot najmu w określonym w Umowie

terminie i nie ma możliwości przedłużenia Umowy bez zgody Wynajmującego. Zgoda wynajmującego może być wyrażona również telefonicznie potwierdzona sms em lub poprzez e-mail.

§10.4.Przedmiot najmu zostanie wydany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa i z

pełnym musi zostać zwrócony Wynajmującemu. W przypadku niespełnienia tego warunku Wynajmujący obciąży Najemcę odpowiednimi opłatami dodatkowymi określonymi w §6.5 Regulaminu.

§10.5 Przedmiot najmu zostaje wydany Najemcy posprzątany i przygotowany do

eksploatacji. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Przedmiotu najmu w takim stanie, w jakim go otrzymał w najem, czyli posprzątany i umyty wewnątrz i na zewnątrz, z

opróżnionym zbiornikiem wody szarej i opróżnioną toaletą chemiczną. W przypadku

niespełnienia tego warunku Wynajmujący obciąży Najemcę odpowiednimi kosztami

określonymi w §6.5 i §8.16 Regulaminu.

§10.6. W przypadku braku kontaktu z Wynajmującym ze strony Najemcy w ciągu 24

godzin od terminu ustalenia zdania Przedmiotu najmu, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o podejrzeniu kradzieży, co oprócz całkowitej utraty kaucji skutkuje ewentualnymi dalszymi konsekwencjami finansowymi lub/i prawnymi.

Strona 10

§11. Postanowienia końcowe

§11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie bądź Umowie

stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11.2. Zastrzeżenie kar umownych i opłat w niniejszym Regulaminie oraz w Umowie

najmu nie narusza prawa Wynajmującego do żądania naprawienia szkody na zasadach

ogólnych, za którą ponosi odpowiedzialność Najemca, w zakresie w jakim szkoda ta

przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej lub opłaty dodatkowej.

§11.3. W celu rozpoznawania sporów, które mogą wynikać w związku z zawarciem i

wykonaniem Umowy bądź przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pomiędzy

Wynajmującym, a Najemcą niebędącym konsumentem, odpowiedni jest wyłącznie Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Oświadczam, iż zapoznałem się z całością Regulaminu przedstawionego przez

Wynajmującego oraz że akceptuję jego warunki.

Data:…………………………………….

…………………………………………………………………………… (czytelny podpis Najemcy)

Strona 11